[东南亚验厂]ETI验厂基本准则-中文和柬埔寨文-深圳市九域企业管理顾问有限公司
联系我们

总部:深圳市九域企业管理顾问有限公司
地址:深圳市龙华区民治街道中梅路光浩国际中心A座

热线:18925267765
固话:0755-27802751
手机:18902471138

Q Q:2374852124
邮箱:gmi@gmicc.net

行业资讯

[东南亚验厂]ETI验厂基本准则-中文和柬埔寨文

Views1615次  Date2019-12-27 10:15:56    资料来源:

វិន័យគោល ETI基本准则


1

ជម្រើសដោយឥតគិតថ្លៃនៃទំនាក់ទំនងការងារ

自由选择的雇佣关系


1.1

មិនអាចប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្មដោយបង្ខំបានទេហើយមិនបង្ខិតបង្ខំកំលាំងពលកម្មដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តនោះគឡើយ

不可使用强制劳动力、受关押劳动力和非自愿的监狱劳动力。


1.2

កម្មករនិយោជិតមិនចាំបាច់តម្រូវឱ្យប្រគល់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទៅឱ្យនិយោជកនោះទេបន្ទាប់ពីផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនសមហេតុផលរួចហើយកម្មករនិយោជិតមានសេរីភាពក្នុងការលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនបាន។

工人不应被要求交纳抵押金或把他们的身份证件交给雇主,在给出合理的预先通知之后,工人可以自由地离开其雇主。2

ការគោរពសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងសិទ្ធិក្នុងការចរចាសមូហភាព

尊重自由结社和集体谈判的权利


2.1

កម្មករនិយោជិកទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមឬបង្កើតសហជីពតាមការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពដោយគ្មានការហាមឃាត់ឡើយ។

所有工人毫无例外地具有加入或组成其自己选择的工会的权利和进行集体谈判的权利。


2.2

អាកប្បកិរិយារបស់និយោជិកចំពោះសហជីពនិងសកម្មភាពរៀបចំរបស់ពួកគេដើម្បីប្រកាន់អាកប្បកិរិយាបើកចំហ

雇主对于工会的行为和他们的组织活动,要采取开放的态度。


2.3

មិនត្រូវមានការរើសអើងតំណាងតំណាងកម្មករបានទេអ្នកតំណាងទាំងនេះមានសិទ្ធអនុវត្តមុខងាររបស់តំណាងបុគ្គលិករបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការ

不能歧视职工代表,这些代表有途径在工作场所执行其职工代表的职能。


2.4
ក្នុងករណីដែលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងការចរចាជាសមូហភាពត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់និយោជិកចង់លើកកម្ពស់ជាជាងរារាំងការបង្កើតសមាគមសេរីឯករាជ្យនិងទម្រង់នៃការចរចាស្រដៀងគ្នា

在结社自由和集体谈判的权利受法律限制的情况下,雇主要促进而不是妨碍建立独立自由的结社和谈判的类似形式。


3

លក្ខខណ្ឌការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពល្អប្រសើ

安全卫生的工作条件


3.1
ដើម្បីផ្តល់នូវបរិស្ថានការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អហើយដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់និងការខូចខាតសុខភាពដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ការងារឬការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយកត្តាហានិភ័យដែលមាននៅក្នុងកន្លែងការងារ
要提供安全卫生的工作环境,并要考虑到该行业的普遍常识和任何特殊危险性。
要采取适当的措施,防止由于工作引起的、与工作有关的或在工作中发生的各种事故及损害健康事件的发生。

尽可能而又实际地减少工作环境中固有的各种危险因素。


3.2
កម្មករនិយោជិតទាំងអស់គួរទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាប្រចាំសម្រាប់កម្មករថ្មីក៍ត្រូវធ្វើការការបណ្តុះបណ្តាលផងដែ។

工人应当接受定期的和有记录的健康和安全培训,这种培训对于新的或改换工种的工人要重复进行。


3.3
ផ្តល់ជូនកម្មករនូវបង្គន់អនាម័យនិងទឹកសម្រាប់ញាំបើអាចធ្វើទៅបានត្រូវផ្តល់ឧបករណ៍អនាម័យសម្រាប់ផ្ទុកចំណីអាហារ

要为工人提供清洁的厕所设施和饮用水,在可能的情况下,还要提供存放食品的卫生设备。


3.4

រាល់លក្ខខណ្ឌផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅត្រូវរក្សាអនាម័យអោយបានស្អាតត្រូវមានសុវត្ថិភាពនិងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កម្មករ។

所提供的住宿条件,要保证清洁、安全并且满足工人的基本需求。


3.5

ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែតែងតាំងតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលអាចទទួលខុសត្រូវផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព

遵守本准则的公司应该指定一名高级管理人员代表对健康和安全负责。


4

មិនអាចប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមា

不得使用童工


4.1

មិនអាចជ្រើសរើសថ្មីកម្មករក្រោមអាយុ18

不得再新招收童工


4.2

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចូលរួមនិងសម្របសម្រួលរាល់ការរកឃើញនូវពលកម្មកុមារគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសម្រាប់ការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់រហូតដល់ពួកគេលែងជាកុមារ

公司要制订或参与并促进使任何被发现用作童工的儿童接受高质量教育直至不再是儿童为止的政策和项目。


4.3
កុំជួលកុមារនិងក្មេងអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំឱ្យធ្វើការនៅពេលយប់ឬក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។

不可雇用儿童和 18 岁以下青少年在夜间或在危险的条件下工作。


4.4
គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីទាំងនេះត្រូវស្របនឹងស្តង់ដាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ

这些政策和程序必须与相关的国际劳工组织(ILO)标准一致。


5

ការថែរក្សាការទូទាត់ប្រាក់ខែសម្រាប់ការរស់នៅ

支付维持生活的工资


5.1

ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបើកក្នុងមួយសប្តាហ៍អោយត្រូវតាមស្តង់ដារការងារយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវធ្វើតាមច្បាប់នៃប្រទេអោយត្រូវតាមស្តង់ដារក្នុងករណីណាក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវបើកត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងផ្តល់ប្រាក់ចំណូលតាមតម្រូវការ

每个标准工作周所付的工资和津贴,至少要达到国家的法定标准或行业规定的标准,以高者为准。在任何情况下,所付工资总应足够满足基本需求并提供一些可供自由支配的收入。


5.2

មុនពេលកម្មករទាំងអស់ចាប់ផ្តើមធ្វើការដើម្បីផ្តល់ជូនពួកគេជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីងាយយល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌការងារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលរាល់ពេលដែលបើកប្រាក់ខែផ្តល់ជូនពួកគេនូវព័ត៌មានលំអិតនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេ

在所有工人开始工作之前,要为他们提供书面形式的、易于理解的、涉及工资之雇佣条件的有关信息,并且在每次支付工资时,要为他们提供本次工资涵盖期间之工资的详细情况。


5.3
បើគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីកម្មករទេការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយកាត់នោះទេការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយច្បាប់ជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយរាល់វិធានការណ៍វិន័យត្រូវតែចងក្រងជាឯកសារ

不经工人明确同意,不允许扣除工资作为一种纪律约束措施,也不允许对工资进行国家法律规定之外的任何其他扣除。所有纪律约束措施都必须记录在案。


6

រយះពេលការងារមិនអាចមិនអាចលើសបានទេ

工作时长不得过长


6.1
ម៉ោងធ្វើការត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងបទប្បញ្ញត្តិរួមក្នុងប្រការ៦.២-៦.៦ខាងក្រោមយោងតាមអ្នកដែលផ្តល់ការការពារដល់កម្មករតាមមាត្រា៦.២ដល់៦.៦គឺផ្អែកលើស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិ
工作时间必须符合国家法律、集体协议以及下文中 6.2-6.6 条款中的规定,以对工人提供较强保护者为准。

6.2 至6.6 条款以国际劳工标准为基础。


6.2

ម៉ោងធ្វើាករលើកលែងតែការថែមម៉ោងកំណត់ដោយកិច្ចសន្យាមិនលើសពី៤៨ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍

工作时间(加班除外)由合同确定,每周不得超过 48 小时。*


6.3

រាល់ការថែមម៉ោងលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការថែមម៉ោងត្រូវតែប្រើដោយទំនួលខុសត្រូវពិចារណាទាំងអស់ដូចខាងក្រោមកំរិតក្នុងម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករនិយោជិកម្នាក់ៗនិងកម្មករនិយោជិតទាំងមូលម៉ោងបន្ថែមមិនត្រូវជំនួសការងារធម្មតាទេ។សំណងម៉ោងបន្ថែមត្រូវតែកើនឡើងជាប្រចាំដែលបានណែនាំមិនតិចជាង១២៥%នៃប្រាក់ខែធម្មតាទេ

所有加班必须是自愿的。加班必须负责任地使用,考虑到所有如下方面:程度、频率以及工人个体和工人整体工作的时间。

不得以加班代替正规就业。

加班必须总是加价补偿,建议标准是不少于正常工资的 125%。


6.4

7ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការមិនអោយលើលពី60ម៉ោងនោះទេលើកលែងតែមានចែងក្នុងមាត្រា៦.៥

任何 7 天内的全部工作时间不得超过 60 小时,第 6.5 款规定的情况除外。


6.5

មានតែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ខាងក្រោមត្រូវបានបំពេញ7ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការមិនអោយលើលពី60ម៉ោងនោះទេនិងធ្វើតាមច្បាប់ផងដែរ។

  • ច្បាប់ក្នុងស្រុកអនុញ្ញាតឱ្យមានរឿងនេះ

  • កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការដែលតំណាងឱ្យចំនួនកម្មករនិយោជិតយ៉ាងសំខាន់អនុញ្ញាតឱ្យមា

  • ចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កម្មក

  • ហើយក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជាក់បានថាការថែមម៉ោងគឺជាផលិតដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឬភាពអាសន្នដល់កម្មករនោះទេ


只有在满足如下所有条件的例外情况下,任何 7 天内的工作时间可以超过 60 小时:

  • 国内法律允许这样做;
  • 与代表相当比例工人的工人组织自由达成的集体协议允许这样做;
  • 采取了适当的措施保护工人的健康与安全;并且
  • 雇主能够证明加班确属于例外情况,例如出乎预料的生产高峰、事故或紧急情况


6.6

កម្មករត្រូវធានាបានការសម្រាក1ថ្ងៃក្នុង7ថ្ងៃរឺក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬឈប់សំរាក២ថ្ងៃរៀងរាល់១៤ថ្ងៃតាមច្បាប់តាមស្តង់ដារអន្តរជា

ស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្របនិងដោយមិនកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករទេត្រូវបន្ថយម៉ោងធ្វើការធម្មតាដល់៤០ម៉ោងម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍

必须保证工人每 7 天至少休息一天,或者在国内法律允许的情况下,每 14 天休息 2 天。

国际标准建议,在适当的条件下,并且不减少工人的工资的情况下,渐进降低正常的工作时间至每周 40 小时。


7

ហាមឃាត់ការរើសអើង

禁止歧视


7.1
ក្នុងការងារការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីលើកកម្ពស់ការបណ្តេញឬការចូលនិវត្តន៍របស់កម្មករដើម្បីគ្មាននរណាម្នាក់ដោយសារតែការប្រណាំងរបស់ពួកគេស្ថានភាពសង្គមជាតិសាសបនាអាយុជនពិការភេទស្ថានភាពគ្រួសារផ្លូវភេទនិងមិនមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងសហជីព

在雇佣、薪酬、培训、升职、辞退或退休方面,对任何人都不能因其种族、社会地位、国籍、宗教、年龄、残疾、性别、婚姻状况、性取向、所属工会和所属政党进行歧视。


8

ទំនាក់ទំនងការងារផ្លូវកា

正规的雇佣关系


8.1

ដល់កំរិតដែលអាចធ្វើទៅបានការងារដែលបានអនុវត្តត្រូវតែផ្អែកលើទំនាក់ទំនងការងារដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដែលបានបង្កើតឡើងស្របតាមច្បាប់និងការអនុវត្តជា

在尽可能的程度上,所进行的工作必须以按国家法律和惯例所建立的、被正式承认的雇佣关系为基础。


8.2

អនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាសន្តិសុខសង្គមទំនួលខុសត្រូវចំពោះនិយោជិកផ្អែកលើទំនាក់ទំនងការងារផ្លូវត្រូវតែការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារការចុះកិច្ចសន្យាបន្តឬការរៀបចំការងារនៅផ្ទះឬចៀសវាងវាតាមរយៈកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងដែលមិនចង់បង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាឬផ្តល់ការងារផ្លូវការហើយក៏មិនអាចទទួលយកបាននូវការទទួលខុសត្រូវស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយប្រើកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលថេរ។

按照劳工或社会保障法律和法规、建立在正规雇佣关系之上的对雇员的责任,不能通过使用劳动合同、分包合同或者在家工作的安排,或者通过不想真正传授技术或提供正规就业的学徒计划来避免,任何类似责任也不能通过过度使用固定期限的雇佣合同来避免。


9

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការធ្វើទារុណកម្មដល់កម្មករឡើយ

不允许以苛刻和不人道的方式对待工人


9.1

ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ឬការគំរាមកំហែងនៃការរំលោភបំពានលើរាងកាយការយាយីផ្លូវភេទឬការបៀតបៀននិងភាសាអាក្រក់ឬទម្រង់នៃការបំភិតបំភ័យផ្សេងទៀ

禁止使用人身虐待或体罚、或以人身虐待相威胁、性骚扰或其他骚扰以及恶语或其他形式的恐吓。


បទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមនេះបង្កើតជាអប្បបរមាហើយក្រមនេះមិនគួរត្រូវបានប្រើដើម្បីរារាំងក្រុមហ៊ុននានាមិនឱ្យធ្វើតាមស្តង់ដារខ្ពស់ជាងនេះឡើយ។ក្រុមហ៊ុនដែលក្រមនេះត្រូវអនុវត្តត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់និងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានហើយនៅពេលដែលច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានឹងច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងក្រមនេះបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីផ្តល់ការការពារប្រសើរសម្រាប់កម្មករនិយោជិតត្រូវអនុវត្ត
本准则的规定构成最低而非最高标准,本准则不应用来阻碍公司追求更高标准。适用本准则的公司要遵守国家法律和其他可适用的法律,并且在法律规定与本准则规定针对同一事项时,适用为工人提供更佳保护的规定。


© 2014 Ethical Trading Initiative – all rights reserved

SHARE
0

深圳九域bsci认证,sedex验厂,rba验厂,sa8000认证,BSCI验厂辅导五大承诺:承诺结果、承诺预算、承诺服务、承诺保密、承诺高效
相关资讯推荐 Information
深圳bsci验厂,rba验厂,sedex验厂,sa8000认证辅导费用咨询
深圳九域企业管理(GMI)拥有18年BSCI验厂辅导经验,需要了解BSCI验厂费用可以联系我们:18688975252
电话咨询
QQ咨询
在线咨询
扫一扫
学在九域

给您一份客户满意的验厂报告 186-8897-5252